Prokuratura ściga za bony turystyczne!

Nie jest żadną tajemnicą, że bonami turystycznymi handluje się niemal na wszystkich portalach aukcyjnych. Ile transakcji odbyło się z ręki do ręki? Tego chyba się nie dowiemy, aczkolwiek Polska Organizacja Turystyczna skutecznie weryfikuje wszelkie zgłaszane nieprawidłowości.

Zgłoszono 216 nieprawidłowości

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w 2020 roku do POT wpłynęło 77 zgłoszeń stanowiących nieprawidłowości w ramach Polskiego Bonu Turystycznego. Według stanu na listopad 2021 r., liczba stwierdzonych zgłoszeń wynosi 139 zgłoszeń.

Wszystkie zgłoszenia są w trybie pilnym analizowane i weryfikowane przez POT w ramach systemu utrzymywanego przez ZUS.

Organy ścigania zaangażowane

W przypadku zgłoszeń dotyczących skupu bonów i sprzedaży bonów, POT analizuje zgromadzoną dokumentację i informacje o sprawie, a kolejno – w przypadku uznania za zasadne – kieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Dotychczas zawiadomienia takie zostały złożone przez POT w przypadku 6 spraw.

Przedsiębiorcy też kombinują

W przypadku zgłoszeń dotyczących przedsiębiorców i przyjmowania płatności polskim bonem turystycznym, POT weryfikuje każdy zgłoszony przypadek indywidualnie, zwraca się o wyjaśnienia. W toku tych czynności uznano za konieczne złożenie 3 zawiadomień do prokuratury, 2 zawiadomień do Urzędów Skarbowych i 1 do Urzędu Gminy.

Weryfikując zgłoszenia dotyczące pozostałych nieprawidłowości, POT ustala każdorazowo okoliczności konkretnej sprawy, w razie potrzeby wzywa zawiadamiającego o dodatkowe dokumenty lub dowody na stwierdzenie zaistniałych nieprawidłowości i kolejno podejmuje odpowiednie dalsze działania w celu ich usunięcia.

W przypadku, gdy POT uzna się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia danego zgłoszenia, przekazuje zawiadamiającemu informację o konieczności zwrócenia się do innego podmiotu właściwego w danej sprawie. Ponadto POT wskazuje, że do rozpatrywania zgłoszeń nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Czytajcie również nasze inne artykuły na temat Polskiego Bonu Turystycznego:

Ogłoszenie o sprzedaży bonu turystycznego z portalu OLX
Ogłoszenie z Facebook