Konkurs fotograficzny “Moje Wakacje”

Portale Pracownik Socjalny Online oraz Zacne Nocowanie ogłaszają konkurs fotograficzny pn. „Moje Wakacje”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Europoseł Łukasz Kohut.

Termin nadsyłania prac: 01.08-31.08.2020

Nagroda główna: wyjazd do Europarlamentu

Szczegółowy regulamin:

Regulamin z dnia 29 lipca 2020 roku określający zasady konkursu fotograficznego

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu są portale Pracownik Socjalny Online oraz Zacne Nocowanie

2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki Konkursu zawarte w regulaminie.

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin konkursu;

b) utwór – należy przez to rozumieć zdjęcie fotograficzne;

c) komisji – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową;

d) stronie konkursowej – należy przez to rozumieć stronę obsługującą konkurs, znajdującą się pod adresem: www.pracowniksocjalnyonline.com.pl

§ 2

Uczestnicy Konkursu

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, i osoby pozostające w stosunku  przysposobienia.

§ 3

Zasady konkursu

1. Rodzaj i formę konkursu ustala się jako otwarty konkurs fotograficzny.

2. Tematem zdjęć jest ukazanie tematu „Moje wakacje”

3. Termin nadsyłania prac: 01.08 – 31.08.2020

4. Zdjęcia nagradzane przez komisję Konkursową: po zakończeniu wakacji (01.09.2020) Komisja Konkursowa przyznaje nagrody, którymi są:  nagroda główna w postaci wyjazdu do Europarlamentu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu nadesłanych prac.

6. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej konkursu oraz przesłana pocztą elektroniczną na adres zwycięzcy.

§ 4

Wizerunek osób trzecich

1. Uczestnik konkursu zapewnia i gwarantuje, iż uzyskał zgody od osób, których wizerunek znajduje się na zgłoszonych do konkursu zdjęciach, na bezterminowe i nieodwołalne wykorzystywanie ich wizerunku, w tym również jego publiczne rozpowszechnianie, o ile przepisy prawa wymagają w danym przypadku uzyskania takiej zgody, we wszelkich działaniach, a w szczególności do celów edukacyjnych, informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych.

2. Ponadto Uczestnik konkursu zapewnia, że w pozostałym zakresie zgłoszone przez niego do konkursu zdjęcia nie będą naruszały dóbr osobistych innych osób.

3. W zakresie powyższych oświadczeń Uczestnik konkursu ponosi względem Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 5

Nagrody

1. Przewiduje się przyznanie nagrody głównej w postaci wyjazdu do Europarlamentu.

2. Termin wyjazdu zostanie ustalony indywidualnie z europosłem Łukaszem Kohutem

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z Laureatem z uwagi na podanie niepełnych lub błędnych danych osobowych.

§ 6

Zgłoszenie prac konkursowych

1. Zgłoszenie do konkursu następuje w momencie przesłania zdjęcia na email: kontakt@pracowniksocjalnyonline.com.pl

2. Wysłanie zdjęcia oznacza wyrażenie zgody na warunki konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Podczas rejestracji należy podać autentyczne dane osobowe. Informacje te są niezbędne dla ustalenia praw autorskich do zdjęć zgłaszanych do konkursu.

4. Podanie nieautentycznych danych skutkować będzie niemożnością przekazania przez Organizatora nagród.

5. Organizator informuje, że podszywanie się pod inną osobę podlega odpowiedzialności karnej.

§ 7

Kwalifikacja i kryteria oceny

1. Wybór zdjęcia dokonany zostanie spośród zdjęć, których autorzy prześlą Organizatorowi prace,

2.  Na zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być nanoszone dodatkowe oznaczenia.

3. Tytuł zdjęcia powinien zawierać informację o miejscu wykonania zdjęcia

4. Komisja konkursowa wybiera zwycięzcę większością głosów.

5. W przypadku takiej samej liczby głosów, głosem decydującym jest głos Przedstawiciela Organizatora.

6. Przy ocenie prac konkursowych komisja będzie kierowała się kryteriami:

a) spełnienie założeń ideowych konkursu;

b) jakością walorów estetycznych i artystycznych.

§ 8

Komisja konkursowa

1. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatora,  oraz członkowie jury:

a) Przedstawiciel Organizatora

b) Przedstawiciel Organizatora

c) Członek Jury

d) Członek Jury

2. Komisja działa w oparciu o powyższy regulamin opracowany i zatwierdzony przez organizatora. 

§ 9

Prawa autorskie

1.      W momencie zgłoszenia przez Uczestnika utworu w postaci zdjęcia, na Organizatora

nieodpłatnie przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w przewodnikach katalogach, drukach promocyjnych i reklamowych, ogłoszeniach i reklamach prasowych, na plakatach w tym plakatach wielkoformatowych, zamieszczanie w sieci Internet, jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne), rozpowszechnianie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy (np. na gadżetach);

d) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

e) prawo do wykorzystania utworu i jego modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych formach, m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nie przeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych.

2. Od chwili nabycia autorskich praw majątkowych do utworu, Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie na zasadzie wyłączności zależnego prawa  autorskiego w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w stosunku do wszelkich opracowań utworu, tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie  opracowań utworu, a także dokonywanie w nim zmian i  modyfikacji, ponadto w tym samym terminie Uczestnik przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach  eksploatacji wymienionych w ust. 1.           

3. Organizator ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz Uczestnika zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. 

§ 11

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora oraz podmioty

działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestników podawane są przez nich dobrowolnie, jednak jest to niezbędne w celu prawidłowej realizacji postanowień Regulaminu, a Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego powinno nastąpić po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 9.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu, w szczególności w przypadku o którym mowa w §3 ust.8..

6. W sprawach spornych, dotyczących interpretacji Regulaminu, decyzję podejmuje administrator.

7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane prace zostały wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie chronionych.